Wijziging vergoeding hoortoestellen per 1 januari 2013

2 december 2012
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 7 min

Vrijheid voor keuze hoortoestel en audicien beperkt – Achmea maakt als eerste voorlopige gunning bekend

Op 1 januari 2013 gaat de vergoeding van hoortoestellen veranderen. Tot aan het eind van het jaar krijgen slechthorenden nog volgens de oude regeling hun hoortoestel vergoed. De oude regeling, die tot eind 2012 geldt, houdt in dat slechthorenden wanneer zij voor het eerst een hoortoestel aanschaffen of hun hoortoestel vervangen zij €509,50 vergoed krijgen. Bij vervanging na 6 jaar bedraagt de basisvergoeding in 2012 nog € 600,50 en na 7 jaar € 691,-.
In het nieuwe vergoedingssysteem dat volgend jaar in gaat, wordt er van functiegerichte omschrijving uitgegaan. Aan de hand van een protocol waarin zowel audiologische tests als vragenlijsten zijn verwerkt, wordt tot een score gekomen. Aan de hand van de score wordt de slechthorende in een categorie ingedeeld die op zijn beurt wordt gekoppeld aan een hoortoestelcategorie. Aan dit protocol zitten aardig wat haken en ogen en de vraag is of hiermee de slechthorende straks wel het optimale hoortoestel krijgt (zie Earline Magazine). Ook is het mogelijk dat het probleem opgelost kan worden met een simpel hulpmiddel zoals een hoofdtelefoon, een telefoon met extra versterking of een deurbel met flits e.d. Dergelijke hulpmiddelen zijn nog niet terug te vinden in het recente protocol. Wel worden deze hulpmiddelen voor de volle 100% vergoed.

Per 2013 betaalt slechthorende een eigenbijdrage van 25%

In de regeling die ingaat per januari 2013 gaat de slechthorende een eigenbijdrage betalen van 25% over de prijs van het hoortoestel. Voor slechthorenden die geen standaard hoortoestel willen is dit financieel gezien gunstiger. Voor slechthorenden die voldoende hebben aan een standaard hoortoestel is de regeling ongunstiger, omdat de zogeheten ‘nul-euro’ hoortoestellen komen te vervallen. Dit zijn hoortoestellen die nu onder de basisvergoeding vallen. De slechthorende betaalt ook hierover de eigenbijdrage van 25%. Wat de exacte bijdrage hiervoor wordt, is nog niet bekend en zal afhankelijk zijn van de prijs die de zorgverzekeraar overeenkomt met de audiciensbedrijven.
Om in 2013 in aanmerking te komen voor een hoortoestel is een gemiddeld gehoorverlies nodig van 35 dB op het slechtste oor (dit gold voor het beste oor). Dit is gunstiger dan voorheen omdat nu ook mensen met een eenzijdig gehoorverlies in aanmerking komen voor een hoortoestel.

Nadelen van nieuw vergoedingssysteem

Naast het vervallen van de eerder genoemde ‘nul-euro’hoortoestellen zitten er nog een aantal nadelen aan het nieuwe systeem.
Wat uit het protocol naar voren komt is bindend. Het kan zijn dat het protocol aangeeft dat u als slechthorende een hoortoestel nodig heeft in catergorie 2. Als u een hoortoestel wilt dat meer te bieden heeft, is het niet direct mogelijk om bij te betalen. Dit kan alleen als er een bijzondere zorgvraag is. De audicien moet dit dan voor u bij de zorgverzekeraar onderbouwd met tests en extra gegevens aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Deze moet dan toestemming geven voor een andere, in dit geval hogere, categorie hoortoestel. Wellicht komen de partijen in de banche alsnog overeen dat bijbetalen voor een duurder toestel mag. Hierover wordt nog gesproken. Ook mag u niet zomaar kiezen voor een goedkoper hoortoestel. Het hoortoestel moet namelijk zoals dat heet ‘adequaat’ zijn.
Wilt u als slechthorende een meer of minder adequate oplossing dan is het aan de zorgverzekeraar hoe hij hier mee omgaat. In het geval van een meer dan adequate oplossing kan de verzekeraar al dan niet bijbetaling toestaan. Als uw zorgverzekeraar geen bijbetaling toestaat dan moet u het hele hoortoestel zelf betalen als u een toestel uit een duurdere categorie wilt. Ook kan uw zorgverzekeraar kiezen voor restitutieregeling of vergoeding uit de aanvullende verzekering of een combinatie hiervan.
De nieuwe regeling moet ook leiden tot bezuinigingen. Dit betekent dat zorgverzekeraars selectief contracten gaan afsluiten met audiciensbedrijven om zo de kosten te reduceren. Dit betekent dat u als slechthorende niet meer de vrijheid hebt zelf te kiezen voor een audiciensbredrijf van uw keuze.

Achmea maakt voorlopige gunning bekend

Vandaag (24 oktober 2012) heeft verzekeraar Achmea in een persbericht laten weten dat zij een voorlopige gunning naar drie landelijke ketens hebben laten uitgaan. Uit de branche heeft HOorzaken vernomen dat drie ketens Beter Horen, Schoonenberg en Specsavers zijn. Dit heeft Achmea per brief, aan de partijen die ingeschreven hebben duidelijk gemaakt.Dit betekent dat u straks als verzekerde van Achmea mogelijk geacht wordt bij een van deze leveranciers uw hoortoestel aan te schaffen. Achmea zal, net als andere verzekeraars, op korte termijn met hun eventuele definitieve voorkeursleveranciers naar buiten komen. Voor slechthorenden die reeds een hoortoestel hebben, kan dit betekenen dat zij afscheid moeten nemen van hun vertrouwde audicien. Ook kan het betekenen dat uw reistijd vergroot wordt. Om de reistijd binnen de perken te houden heeft Achmea een contract gesloten met ketens die landelijk zijn vertegenwoordigd. Dit wil echter niet zeggen dat uw reistijd gelijk blijft en kan het zijn dat u naar een ander dorp, stad of wijk in uw stad moet afreizen om bij een de gecontracteerde audicien te komen. Door de gunning aan de genoemde ketens zegt Achmea 150 euro per verzekerde per jaar te kunnen bezuinigen. Deze bezuiniging gaat wel ten koste van keuzevrijheid. Indien de drie ketens die nu de voorlopige gunning hebben gekregen straks ook daadwerkelijk gecontracteerd worden, betekent dit dat de zelfstandige Hoorprof audiciens straks geen contract krijgen (de gunning is wel voorlopig, dus wellicht verandert deze nog). Uit recent onderzoek van de consumentenbond is gebleken dat juist de zelfstandige audiciens aangesloten bij Hoorprofs het beste scoorde op “service en klantoordeel”. Bij deze audiciens kan een Achmea klant mogelijk straks dus niet meer terecht. Wel schijnt er een restitutieregeling te komen. Dit betekent dat u als slechthorende elders een hoortoestel koopt, u bij uw zorgverzekeraar de rekening kunt indienen. U krijgt dan echter slechts een percentage van de prijs die afgesproken is met de genoemde ketens. Wat dit percentage precies is, is nog onbekend, mogelijk ligt dit op of onder de 60%. Dit betekent dat u bij keuze voor een andere audicien dus meer moet gaan bijbetalen. Wat opvallend is, is dat in de brief van Achmea genoemde partijen die voor een contract in aanmerking komen het afgelopen jaar ook negatief in het nieuws zijn geweest bij het tv programma Radar (klik hier voor eerder artikel op Hoorzaken inclusief video van deze uitzending). De vraag rijst of de kwaliteitscriteria die Achmea hanteert wel de meest relevante zijn. Volgens het persbericht zijn dit: Star-registratie, hanteren keuzeprotocol hoorzorg, landelijke dekking, en een klanttevredenheidscijfer van minimaal een acht. Aan de eerste twee voldoen op dit moment zowat alle audiciens in Nederland en dit is dus geen onderscheidend kwaliteitscriterium. De landelijke dekking is handig voor de zorgverzekeraar als inkoper maar geen relevant kwaliteitscriterium voor de individuele slechthorende. Opvallend hierbij is dat Specsavers mogelijk tot de voorlopig begunstigende behoort. Deze heeft zo’n 100 vestigingen door Nederland, maar heeft momenteel onvoldoende audiciens in dienst om de aanwezigheid van een Stargeregistreerde audicien in alle winkels te waarborgen.
Een klanttevredenheidscirterium van minimaal een acht lijkt wel relevant en een goed streven, maar de voorlopige keuze van Achmea lijkt in tegenspraak met de bevindingen van zowel de consumentenbond (oktober nummer 2012) als het programma Radar (december 2011).

Goed opletten met welke audiciensbedrijven zorgverzekeraar samenwerkt

Voor u als slechthorende cliënt is het dus ook goed te kijken met welke audiciensbedrijven uw zorgverzekeraar straks daadwerkelijk gaat werken en of u daar tevreden mee bent.
Ook kan het zijn dat het gecontracteerde audiciensbedrijf niet alle merken levert. Dit geldt momenteel vooral bij grote ketenbedrijven. Deze sluiten zo eens in de twee jaar contracten af met hoortoestelfabrikanten. Tot op heden bleek niet alleen kwaliteit het doorslaggevende argument bij de keuze te zijn. De ketens leveren over het algemeen wel de zogeheten A merken. Soms leveren zij echter niet de meest innovatieve merken. Dit kan zijn omdat ze met slechts een zeer beperkt aantal merken willen werken, omdat zij in onmin leven met een fabrikant of kiezen voor de laagste prijs. Door het aantal merken te reduceren en ook door hun inkoopkracht zijn de grotere ketens wel in staat tegen lagere prijzen in te kopen. Dit heeft voordelen voor de prijs die zij kunnen bieden aan zorgverzekeraars. Of dit ook voor u als slechthorende voordelig is, is de vraag. Zo kan het zijn dat uw favoriete kwaliteitsmerk straks niet verkrijgbaar is bij het door uw ziektekostenverzekeraar gecontracteerde audiciensbedrijf.

Protocol biedt onvoldoende zekerheid voor goede differentiatie tussen hoortoestellen

Het protocol zoals het er nu ligt, lijkt niet veel zekerheid te geven voor een goede differentiatie met betrekking tot kwaliteit en innovatie van hoortoestellen. Zoals het er nu uitziet lijkt het erop dat er niet gekeken wordt naar wat het toestel in zijn totaliteit te bieden heeft maar naar afzonderlijke eigenschappen (wat in strijd is met uitspraken in het CVZ rapport wat hierover geschreven is). Al wordt er bij de indeling van hoortoestellen gekeken naar de combinatie van hoortoesteleigenschappen waarbij een een weging per eigenschap wordt gegeven, dan biedt dit nog steeds weinig zekerheid over de werking van het hoortoestel in zijn totaliteit, omdat de onderlinge samenwerking tussen de verschillende eigenschappen op die manier niet in kaart wordt gebracht. Daarnaast is het aantal gehoortests dat wordt gedaan beperkt, waardoor er een aantal audiologische variabelen zijn die wel van belang zijn voor een goed eindresultaat met een hoortoestel, maar die niet worden gemeten. Ook zijn er ook nog variabelen die wel een rol spelen, maar waar nog geen inzicht in is. Of een hoortoestel al dan niet voldoet kan alleen bepaald worden door het uittesten van een hoortoestel in de praktijk. De keuze voor een bepaalde categorie wordt straks echter wel van te voren gemaakt.
Wanneer gekeken wordt naar welke hoortoesteleigenschappen wel en niet worden geinventariseerd op dit moment, boezemt dit weinig vertrouwen in. Zo wordt er wel gekeken naar het aantal kanalen (weinig zeggend), maar niet naar het soort compressiealgoritme en de specifieke werking (veel zeggend). Hierdoor is de kans groot dat sommige hoortoestellen worden ondergewaardeerd en andere overgewaardeerd en zo ten onrechte in een bepaalde categorie terecht komen.
Een indeling in categorieën is echter noodzakelijk om de functiegerichte verstrekking mogelijk te maken. Daarnaast is het protocol ook geen statisch geheel en kan zowel het protocol als de inventarisatie van de hoortoestellen in loop van de tijd bijgesteld worden.Of het ooit goed mogelijk is van te voren een hoortoestel uit een bepaalde categorie te selecteren is de vraag.
Voor verzekerde is het verstandig na te gaan met welk audiciensbedrijf verzekeraar contract afsluit

Voor u als verzekerde is het verstandig om na te gaan met wie uw ziektekostenverzekeraar een contract afsluit. Het kan zijn dat het verstandig is om van ziektekostenverzekeraar te veranderen als uw eigen audicien of de audicien van uw voorkeur (kwaliteit, buurt), niet tot de gecontracteerde behoort. Dit geldt ook indien u veel waarde hecht aan keuzevrijheid met betrekking merken en typen.
Bent u tevreden met de kwaliteit en service van de door uw ziektekostenverzekeraar gecontracteerde audicien en bent u tevreden met de producten die daar worden geleverd dan kunt u rustig blijven zitten bij uw huidige verzekeraar.

Zoekwoord: wijziging vergoeding hoortoestellen, achmea, hoorprotocol

Meer nieuws

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]