Verzekering hoortoestel of CI-geluidsprocessor: nodig of niet?

26 mei 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 8 min

Slechthorenden vragen zich nog weleens af of een verzekering van hun hoortoestellen of CI-geluidsprocessor nu wel echt nodig is. Zeker omdat ze ook andere verzekeringen hebben lopen zoals een inboedelverzekering en of een doorlopende reisverzekering. Ook in Facebook-groepen ontstaan daar met regelmatig discussies over. Audiciensbedrijven bieden voor hoortoestellen soms een verzekering aan bij de aanschaf ervan. Bij cochleair implantaten moet de cliënt daar zelf aan denken. Verschillende overwegingen voor het al dan niet (extra) verzekeren van hoortoestellen of een CI-geluidsprocessor komen in dit artikel aan bod.

verzekering hoortoestel verzekering cochleair implantaat geluidsprocessor
Hoortoestellen en CI’s zijn vandaag de dag goed beschermd tegen vocht en vuil. Toch kunnen bepaalde stoffen in water of een vloeistof schade toebrengen aan deze toestellen.

Maar eens in de vijf jaar aanspraak op nieuw hoortoestel of geluidsprocessor

Vanuit de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar 75% van de kosten van hoortoestellen. Zelf betaalt de cliënt de eigen bijdrage van 25%. Bij hoortoestellen is daarnaast het eigen risico van toepassing. De vergoeding geldt alleen voor hoortoestellen die binnen de vergoede zorg vallen. Geluidprocessoren voor een cochleair implantaat (CI) worden volledig vergoed.
Inmiddels schaft 1 op de 5 cliënten hoortoestellen uit de zogeheten private markt aan met een hogere prijs. Deze allernieuwste hoortoestellen vallen niet onder de vergoede zorg. Iedere Nederlander heeft maar eens per vijf jaar recht op een nieuw hoortoestel of geluidsprocessor, uitzonderingen daargelaten.

Schade, verlies, diefstal en inbraak

Maar wat nu als u een hoortoestel of geluidsprocessor bijvoorbeeld tussentijds door een ongelukje kapot gaat? Dat kan gebeuren als de drager ervan met zijn hoortoestel of processor op het hoofd flink hard ergens tegen aan stoot of bij een val ongelukkig terecht komt. Ook kan het zijn dat hij of zij de apparatuur verliest, deze wordt gestolen of bij een inbraak wordt ontvreemd. De zorgverzekeraar vergoed op zo’n moment niet nogmaals de hoortoestellen of de geluidsprocessor van de CI. De kosten komen op dat moment ook volledig voor eigen rekening, mits dat de apparatuur goed verzekerd is.

verzekering hoortoestel verzekering cochleair implantaat geluidsprocessor

Pijnlijk

Zonder hoorapparatuur komen te zitten is natuurlijk sowieso erg vervelend, maar te overzien als het geld voor nieuwe apparatuur er is, of als het gehele bedrag vergoed krijgt vanuit een verzekering. Pijnlijker wordt het als de drager van de apparatuur niet of niet goed verzekerd is én ook het geld op dat moment niet beschikbaar heeft. Dat geldt zeker voor slechthorenden die erg afhankelijk zijn van hun hoorhulpmiddelen.


Dragers van een geluidsprocessor van een CI weten vaak niet dat deze al snel een waarde van 8000 euro vertegenwoordigd.


Dekking bij verlies en diefstal van hoortoestel of geluidsprocessor

Of verlies en diefstal (en roof) zijn meeverzekerd, is te lezen in de polis en polisvoorwaarden. Bij bijna alle aanbieders is het nodig daarvoor een aanvullende verzekering af te sluiten. De meeste slechthorenden zullen natuurlijk hun hoortoestellen de hele dag dragen. Toch zijn er ook slechthorenden die ze alleen gebruiken wanneer ze een steuntje in de rug nodig hebben in uitdagende situaties. En hoe zit het dan als de tas met hoortoestellen erin op straat wordt geroofd? En als ze in een jas zitten die in de garderobe wordt gestolen? En ben je verzekerd als je je hoortoestellen of CI even op het strand achterlaat voor een verfrissende duik in de zee? Verzekeraars keren zeker niet in alle gevallen uit. Lees daarom de polisvoorwaarden goed door om achteraf niet voor verrassingen te komen staan en om extra voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen.


Wanneer u uw hoortoestel of geluidsprocessor verliest of wanneer de apparatuur wordt gestolen, kan het zijn dat uw verzekeraar u sowieso verplicht aangifte te doen bij de politie.


Vallen mijn hoortoestellen of CI-geluidsprocessor dan niet onder mijn inboedelverzekering?

Sommigen vragen zich af of hun hoortoestel of CI-geluidsprocessor onder de inboedelverzekering valt. Dat kan zo zijn, maar zonder buitenshuisverzekering zal hoorapparatuur buiten de deur niet verzekerd zijn. Soms is deze al niet meer verzekerd in de tuin of op het balkon. Vervelend als het hoortoestel of de geluidsprocessor daar kwijt raakt. Heeft u wel een buitenshuisverzekering of een kostbaarhedenverzekering (of een extra audio-apparatuurverzekering) afgesloten, dan kan het zijn dat het hoortoestel of de geluidsprocessor daar ook onder valt. Dat is na te lezen in de polisvoorwaarden of na te vragen bij de verzekeraar. Het is ook goed om na te gaan wat het (maximum-) bedrag is dat de verzekering dekt.

De meeste inboedelverzekeringen hanteren een afschrijvingsregel. Die is meestal 20% van de nieuwwaarde per jaar. Sommige maar zeker niet alle hoortoestelverzekeringen keren als daar recht op is, de nieuwwaarde uit. Bij de ons bekende verzekeringen voor de geluidsprocessor van een CI wordt wél de nieuwwaarde uitgekeerd.

verzekering cohleair implantaat verzekering ci-geluidsprocessor
Een reisverzekering vergoedt meestal een vast (beperkt) bedrag. Apparatuur zonder toezicht achterlaten, zal als nalatig worden gezien.

En hoe zit het me de (doorlopende) reisverzekering?

Wanneer iemand een reisverzekering heeft en een weekendje op pad gaat of langer op vakantie, is ook de hoorapparatuur daarmee veelal verzekerd. Uw toestellen vallen dan onder de bagagedekking. Let wel: meestal wordt bij een reisverzekering bij aanspraak daarop, een vast bedrag uitgekeerd. Kijk goed na of de reisverzekering de apparatuur dekt en of de verzekerde waarde niet te laag is in verhouding met de waarde van de hoorapparatuur. En houdt er ook rekening mee dat wanneer u slechts een dagje op pad gaat zonder overnachting, de reisverzekeraar dit niet ziet als ‘op reis zijn’. Bij hen aankloppen voor de geleden schade heeft dan zeker geen zin.

Vaak niet tegen nieuwwaarde verzekerd

Wanneer apparatuur bij de inboedel-, kostbaarheden- of reisverzekering niet tegen nieuwwaarde is verzekerd, keert de verzekeraar alleen de dagwaarde uit (of een vast bedrag). Dan kan er een fors bedrag blijven openstaan voor nieuwe apparatuur. Een bedrag dat de verzekerde dan helemaal zelf moet bijleggen.
Is het uit te keren bedrag bij aanspraak op de verzekering te laag en is er twijfel of de extra kosten zelf zijn te dragen, dan is een aparte hoortoestel- of geluidsprocessorverzekering aan te raden. Kijk daarbij kritisch of de premie van de verzekering opweegt tegen het extra uitgekeerde bedrag dat u krijgt door een aparte hoorapparatuur-verzekering af te sluiten naast de al bestaande verzekeringen.

Hoortoestelverzekering via audicienbedrijf of zelf

Vaak biedt een audicienbedrijf een hoortoestelverzekering aan bij de aanschaf van een hoortoestel. Het is goed om na te gaan of dat ook de verzekering is met de meest gunstige verhouding tussen prijs en voorwaarden. Iedereen is natuurlijk vrij zelf elders een hoortoestelverzekering af te sluiten.
Dragers van een cochleair implantaat moeten sowieso er meestal zelf aan denken om een verzekering af te sluiten. Bij het CI-centrum waar ze geïmplanteerd zijn en waar de geluidsprocessor is verkregen, kunnen zij navragen tegen welk bedrag deze verzekerd moet worden. Let op: de verzekerde waarde kan per CI-centrum verschillen.

Lees polis en polisvoorwaarden goed door

Lees voor het afsluiten van een verzekering voor uw hoortoestel of CI-geluidsprocessor goed de polis en polisvoorwaarden door. Daarmee is te achterhalen in welke gevallen de verzekering dekking biedt en wat wordt uitgesloten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in de voorwaarden staat dat uw hoortoestellen of geluidsprocessor tegen schade zijn verzekerd wanneer ze kapotgaan door een val. Maar hoe zit het als uw hoortoestel per ongeluk in de toiletpot verdwijnt of op straat valt en er vervolgens een auto overheen rijdt? En wat als een hond er flink op kauwt? De voorwaarden kunnen verschillen per verzekeraar.

Aanvullende (solo-) apparatuur meeverzekeren

Sommige hoortoestel- en CI-dragers maken gebruik van zogeheten soloapparatuur. Denk daarbij aan een externe microfoon met zender of speciale tafelmicrofoons. Het is dan belangrijk na te gaan of deze apparatuur meeverzekerd is en ook op de polis staat vermeld. Ook deze apparatuur kan een hoge waarde vertegenwoordigen.

Waar dekking

In de polisvoorwaarden van een hoortoestelverzekering en CI-verzekering is na te gaan in welke landen de verzekering(-en) dekking geeft. Wanneer de CI- of hoortoestelverzekering alleen dekking geeft in Nederland en bij bivakkeren in het buitenland de apparatuur kapot gaat of gestolen wordt, zal de verzekeraar niet uitkeren. Het is dan ook goed op te letten of de verzekering alleen in Nederland geldt, ook in andere landen in Europa of zelfs wereldwijd.
Als u op vakantie bent en een reisverzekering heeft, kan zoals eerder aangegeven het toestel onder de reisverzekering vallen. De verzekeraar keert dan veelal wel maar een maximum bedrag uit. Een bedrag dat de volledige waarde van de apparatuur mogelijk niet dekt.

Verschillen in prijs én dekking tussen verzekeraars

Net als bij andere verzekeringsproducten kunnen de prijzen en voorwaarden per verzekeraar flink verschillen. Het is dan ook interessant om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Vergelijk daarbij naast op prijs vooral ook op de geboden dekking.


Ook bij speciale hoortoestelverzekeringen kan het zijn dat er een afschrijving per jaar plaatsvindt en de verzekeraar dus geen nieuwwaarde uitkeert


Vraag om duidelijkheid

In welke specifieke gevallen uw apparatuur wel of niet is verzekerd, kunt u navragen bij de verzekeraars of bij uw tussenpersoon. Sommige termen zoals ‘nalatigheid’, ‘onzorgvuldig’ of ‘ondeskundig’ kunnen vraagtekens oproepen bij consumenten. Vraag bij twijfel wat precies wel en niet verzekerd is. Verzoek vervolgens of de verzekeraar of tussenpersoon dit wil vastleggen per mail, in een brief of in de polis zelf. Dit voorkomt verrassingen als u onverhoopt moet aankloppen bij de verzekeraar.

Oude hoortoestellen of geluidsprocessor in de kast

Sommige slechthorenden nemen geen verzekering voor hun geluidsprocessor of hoortoestellen, omdat ze de oude nog in de kast hebben liggen. Maar wat nu als de nieuwe apparatuur na een jaar door een ongelukje defect gaat? Dan moet je wel er op kunnen vertrouwen dat de oude apparatuur nog wel vier jaar mee gaat. Reparaties, zover dat nog mogelijk is, vallen dan niet meer onder de garantie en uiteindelijk kan het dan alsnog nodig zijn tussentijds nieuwe kostbare hoorapparatuur aan te schaffen.

Conclusie hoortoestelverzekering en verzekering CI

Een speciale verzekering voor hoortoestellen, geluidsprocessor(-en) en randapparatuur kan raadzaam zijn. Zeker wanneer het om een bedrag gaat dat u niet zo een, twee, drie op tafel kunt leggen. Bij een geluidsprocessor voor een cochleair implantaat gaat het dan al snel om 8000 euro.
Bij de keuze om al dan niet te verzekeren wordt vaak de regel gehanteerd: ‘als je het zelf kunt betalen verzeker dan niet’. Zelf betalen heeft als bijkomend voordeel dat je zelf direct kan aankloppen bij de audicien of CI-centrum voor nieuwe apparatuur, zónder te wachten op de beslissing van de verzekeraar. Let bij het afsluiten van een verzekering erop wat deze wel of niet dekt en waar ter wereld de verzekering geldig is.

Speciale hoortoestelverzekeringen en CI-verzekeringen bieden veelal een zogeheten allrisk dekking. Daarbij zijn de meeste gebeurtenissen verzekerd met uitzondering van opzet en nalatigheid. De uitzonderingen zijn na te lezen in de polisvoorwaarden. Let er ook op of de verzekering de nieuwwaarde uitkeert of dat er sprake is van een afschrijving per jaar daarop.

Mocht u na het afsluiten van een hoortoestelverzekering bij een audicienbedrijf erachter komen dat deze in uw situatie weinig zinvol is of u komt elders een betere tegen, dan kunt u de verzekering ook weer stopzetten.  


Informatie over verzekering CI-geluidsprocessor bij OPCI

Heeft u vragen over het verzekeren van de geluidsprocessor van een cochleair implantaat dan kunt u ook OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) benaderen via info@opciweb.nl. U kunt in een artikel op de OPCI-website ook lezen welke verzekeraars er zijn die CI-apparatuur verzekeren. De in het artikel genoemde verzekeraar Meeus is even geleden overgenomen door Aon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]

Selectie binnen een dag voor cochleair implantaat blijkt mogelijk

3 april 2024 | Onderzoekers van de afdeling KNO van het Erasmus Medisch Centrum laten zien dat het mogelijk [...]