Disclaimer HOorzaken.nl

De redactie van HOorzaken streeft er naar zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan bij de samenstelling van de informatie op deze website. Het kan echter altijd zo zijn dat de informatie op de website van HOorzaken onvolkomenheden bevat. De informatie die op HOorzaken.nl beschikbaar wordt gesteld, heeft als doel lezers behulpzaam te zijn bij het vinden van informatie. De informatie heeft geen diagnostische of therapeutische waarde. De informatie is dan ook niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie die wordt gegeven door uw huisarts, uw specialist (zoals KNO-arts. audioloog of psycholoog) of andere professionals zoals uw audicien.

Wanneer u klachten heeft of bepaalde symptomen waarneemt, bespreek deze dan met uw huisarts, uw medisch specialist of met een andere professional. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor het verkrijgen van medisch advies.

Uw eerste aanspreekpunt bij medische problemen is uw huisarts. Deze zal indien daar aanleiding toe is u verwijzen naar een specialist. In het geval van problemen met het oor zal dit over het algemeen een KNO-arts of audiologisch centrum zijn. Zij kunnen u van goed advies dienen over de op site behandelde medische of psychologische zaken en ook over apparatuur, zoals hoortoestellen en hoorhulpmiddelen.

Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een psycholoog wanneer u psychische problemen ondervindt die al dan niet samengaan met medische problemen.

Omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap en ook de productontwikkelingen snel voortschrijden, wordt de lezer altijd aangeraden bij problemen ook bij zijn arts of professional inlichtingen in te winnen. Deze kan hem/haar op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.De redactie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op deze website. Tevens verklaart de redactie hierbij dat zij geenszins enig product en/of dienst genoemd op deze website ondersteunt, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en/of diensten gedane beweringen.

Samenstellers van de informatie op HOorzaken.nl en ook HOorzaken.nl zelf, zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor de volledigheid en juistheid van de informatie op www.hoorzaken.nl.

Het gebruik van de geboden informatie is op volledige verantwoordelijkheid en risico van de bezoekers van HOorzaken.nl.